Informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens

De Renault-groep waakt er voortdurend over dat de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt nageleefd. Het is een fundamenteel ethisch element dat centraal staat in haar groepsbeleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, zie hier

De Renault-groep meent immers dat de bescherming van de persoonsgegevens essentieel is om een vertrouwensrelatie uit te bouwen met haar klanten. In dit verband streeft de groep de grootst mogelijke transparantie na bij de verwerking van de persoonsgegevens die de klanten haar verstrekken of die ze verzamelt tijdens de verschillende mogelijke contacten met haar klanten.

Met dit beleidsdocument willen we u uitgebreid informeren over de omstandigheden waarin de Renault-groep uw persoonsgegevens verwerkt en over de rechten en mogelijkheden waarover u beschikt om uw persoonsgegevens te controleren en uw privacy te beschermen.

 • 1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

  De Renault-groep is een internationale groep:

  • die de merken Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors en Lada groepeert,
  • die bestaat uit verschillende juridische entiteiten in Frankrijk en andere landen die o.a. instaan voor de productie, de distributie van voertuigen en onderdelen, de verkoop van aanverwante diensten zoals geconnecteerde diensten, onderhoud, garantie en financiering,
  • en waarvan de moedermaatschappij de vennootschap Renault SAS is, gevestigd in Frankrijk, in 92100 Boulogne-Billancourt, 13/15 quai le Gallo.

  De Renault-groep heeft bovendien een netwerk van erkende verdelers uitgebouwd om de voertuigen van haar merken en de bijbehorende producten en diensten te verkopen.

  De vennootschappen van de Renault-groep en/of haar netwerk van verdelers kunnen eventueel persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Hun verantwoordelijkheid bij de verwerking van uw persoonsgegevens varieert naargelang de vennootschap van de groep of het netwerk van verdelers waarmee u uw persoonsgegevens deelt, en naargelang hun rol in de verschillende verstrekte diensten of producten. In dit document verwijst ‘wij’/‘we’ of ‘Renault’ naar Renault België Luxemburg (RBL) en zijn netwerk van verdelers waaronder Renault Retail Group.

  In het algemeen zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de toepasselijke regelgeving inzake persoonsgegevens:

  • De vennootschap Renault België Luxemburg W. A. Mozartlaan 20 1620 Drogenbos.
   De gegevens van haar functionaris voor gegevensbescherming zijn: Bruno Veyssade – bruno.veyssade@renault.be.
  • en de leden van haar netwerk waarvan de lijst en gegevens beschikbaar zijn op de website.

  In bepaalde gevallen kan de vennootschap Renault België Luxemburg uw persoonsgegevens behandelen in de hoedanigheid van onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke. De vennootschap Renault Retail Group kan eveneens uw persoonsgegevens verwerken louter in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

 • 2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  ‘Persoonsgegevens’ zijn alle inlichtingen die het mogelijk maken om u te identificeren, zowel rechtstreeks (zoals uw naam) als onrechtstreeks (bijvoorbeeld aan de hand van een uniek klantnummer).

  In het algemeen verbinden wij ons ertoe enkel de persoonsgegevens te verzamelen die relevant en passend zijn voor elk van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

  De persoonsgegevens die we verzamelen, hangen af van onze interactie met u en kunnen informatie omvatten over:

  • uw identiteit en uw gegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer …),
  • gegevens over uw persoonlijke en/of professionele situatie (gezinssituatie, sociaal-economische categorie …),
  • uw betalings- en transactiegegevens (type betaling, toegestane korting …),
  • gegevens over onze commerciële relatie, in het bijzonder onze interacties en contracten (historiek van de bestellingen, interventies na verkoop, servicecontracten, wedstrijden, interacties met onze klantendienst …),
  • de identificatiegegevens van uw voertuig (merk, model, nummerplaat, chassisnummer …),
  • uw geolokalisatiegegevens (uw toestemming wordt gevraagd wanneer de regelgeving dat oplegt),
  • gegevens over het gebruik van het voertuig (kilometerstand, traject, gebruik van multimedia …) en eventueel van de batterij (laadniveau …),
  • als u een geconnecteerd voertuig hebt, gegevens die de controle van uw voertuig en eventueel de batterij ervan mogelijk maken (vergrendeling/ontgrendeling, voorconditionering, programmering van het laden van de batterij …), gegevens over de rijmodus (gebruik van de bedieningselementen, optrekken, afremmen…) of over de levering van de geconnecteerde diensten of ingebouwde applicaties,
  • de nodige gegevens in het kader van getrouwheidsacties, prospectie, onderzoek en peilingen (bv. uw voorkeuren op het vlak van wagens),
  • gegevens over uw digitaal profiel (online accounts),
  • gegevens over het gebruik van onze websites en mobiele apps, en onze mededelingen (aantal bezoeken, bezochte pagina, openen van onze berichten …).

  In dit verband wordt in de invulformulieren aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag of met het oog op een contract of een wettelijke verplichting (met name met asterisken). Als u de verplichte gegevens niet wenst te verstrekken, kunnen wij uw aanvraag waarschijnlijk niet afhandelen of u de betrokken diensten niet aanbieden. De andere inlichtingen zijn bedoeld om u beter te leren kennen, in het bijzonder om u gepersonaliseerde reclameberichten te sturen. Deze inlichtingen zijn dan ook facultatief.

  Wij verzoeken u ons regelmatig schriftelijk te informeren over alle wijzigingen aan uw persoonsgegevens.

  De producten en diensten die wij aanbieden, zijn hoofdzakelijk voor meerderjarige personen bestemd. Wij voorzien dus niet in een specifieke verwerking voor minderjarigen.

 • 3. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

  Wij geven u meer uitleg over de context waarin wij uw gegevens verzamelen, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de opslagperiode.

  3.1 – De context van de verzameling

  Wij verzamelen uw persoonsgegevens met name wanneer:

  • u een van onze websites bezoekt die mogelijk cookies of andere traceringsmiddelen gebruiken,
  • u contact met ons opneemt via een online formulier, e-mail, telefoon, live chat, bezoek aan een concessie of gelijk welk ander kanaal,
  • u deelneemt aan een wedstrijd of een evenement, of zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven,
  • u een voertuig of dienst (onderhoud, reparatie, garantie, geconnecteerde diensten) koopt,
  • u een geconnecteerd voertuig gebruikt,
  • u een van onze onderzoeken of tevredenheidsenquêtes beantwoordt,
  • u een gebruikersaccount aanmaakt om toegang te hebben tot onze diensten vanaf uw computer of smartphone,
  • u met ons interageert op sociale media, meer bepaald via de knoppen ‘Like’, ‘Share’ of ‘Tweet’ van Facebook, Instagram en Twitter op de Renault-pagina’s, wat tot de verzameling en uitwisseling van persoonsgegevens tussen de sociale media en uzelf kan leiden.

  We kunnen ook gegevens over u verkrijgen via andere vennootschappen van onze groep of via partners, met uw toestemming wanneer de regelgeving dat vereist.

  3.2 – De doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

  In het kader van onze relatie en afhankelijk van de context waarin uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruiken wij uw gegevens voor

  A – Het beheer van onze eerste interacties

  Doelstellingen Rechtsgrond
  Opvolging van de bezoeken aan onze websites of mobiele apps, en beheer van hun werking en veiligheid. Deze verwerking is gebaseerd op uw instemming met cookies die geplaatst/gelezen worden op uw apparaat (zie ons cookiebeleid), en op ons gerechtvaardigd belang (u beveiligde websites en apps verstrekken).
  Vragen naar informatie, raming/bestek, proefrit voertuig (en eventueel de invordering van boetes met betrekking tot deze proefrit), enz. Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door de precontractuele relatie de voortvloeit uit uw aanvraag of onze wettelijke verplichtingen (samenwerking met de autoriteiten voor de invordering van boetes).
  Surfen op en interacties met onze fanpagina op Facebook. Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door de contractuele relatie die u als Facebook-gebruiker hebt. In het kader hiervan zijn Renault Retail Group en Facebook gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van de gegevens.

  Wij vestigen uw aandacht op het feit dat Facebook op basis van de bezoeken aan de fanpagina een activiteitenrapport en statistieken in geanonimiseerde vorm opstelt met het oog op het beheer van de promotie van de Renault-activiteit, en die eveneens kan gebruiken om het Facebook-reclamesysteem te verbeteren. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://www.facebook.com/about/privacy

  B – Het beheer van onze commerciële relatie

  Doelstellingen Rechtsgrond
  Het beheer van uw bestelling van een voertuig (en met name de opvolging vanaf de productie tot de levering ervan), uw aanvraag tot inschrijving van het voertuig, uw bestelling van documenten in verband met uw voertuig, uw contracten (onderhoud, garantie-uitbreiding, geconnecteerde diensten), uw reparaties, uw garantie (met name uw aanvragen tot vergoeding), bijstand op de weg … Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door de uitvoering van het contract dat u met ons gesloten hebt.
  Het beheer van uw gebruikersaccounts en authenticatiemiddelen. Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door de uitvoering van het contract dat u met ons gesloten hebt.
  Het beheer van uw deelname aan forums, gemeenschappen Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
  Het beheer van uw klachten. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (om rechtszaken te voorkomen).
  Het reageren op uw eventuele verzoeken tot uitoefening van uw rechten in verband met uw persoonsgegevens (cf. het hoofdstuk ‘Wat zijn uw rechten’). Deze verwerking is gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen en kan de controle van uw identiteit vereisen.
  Het beheer van onze tevredenheidsenquêtes, het beheren en beantwoorden van uw reacties, om de klantentevredenheid over onze producten en diensten te verbeteren. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (onze producten en diensten verbeteren).
  Het beheer van onze geconsolideerde database met prospecten/klanten. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (een up-to-date en geconsolideerd overzicht hebben van de gegevens).
  Het beheer van de relatie met uw voertuig, in het bijzonder de verschillende handelingen aan uw voertuig. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (opvolging van de kwaliteit van onze producten).
  Het terugroepen van het voertuig wegens een probleem met de kwaliteit. Deze verwerking is gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen (regelgeving inzake producten met gebreken) en op ons gerechtvaardigd belang (de kwaliteit van onze producten waarborgen).

  Wanneer u in contact bent met onze callcenters, willen wij zo goed mogelijk aan uw vragen tegemoetkomen. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en onze medewerkers op te leiden en te evalueren, kunnen uw oproepen opgenomen worden. U kunt hier echter op elk moment en zonder vermelding van reden bezwaar tegen maken.

  C – Het beheer van de diensten die verstrekt worden door uw geconnecteerd voertuig en de ingebouwde applicaties

  Doelstellingen Rechtsgrond
  Uw veiligheid op de weg waarborgen (noodoproep, waarschuwing voor aanrijdingsgevaar, detectie bij overschrijden van de witte lijn, snelheidsbegrenzer en automatische noodstop). Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door de uitvoering van het contract dat u met ons gesloten hebt of onze wettelijke verplichtingen.
  U commerciële toepassingen verlenen en deze beheren (gerichte reclame, pechverhelping, gepersonaliseerde verzekering). Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door ons gerechtvaardigd belang (u beveiligde systemen bezorgen).
  De cyberveiligheid van de systemen verzekeren. Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door ons gerechtvaardigd belang (u beveiligde systemen bezorgen).
  Uw geconnecteerde diensten en ingebouwde applicaties activeren, uw accounts en bijbehorende contracten beheren. Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door de uitvoering van het contract dat u met ons gesloten hebt.
  Diefstal tegengaan (melding van diefstal, traceren van gestolen voertuigen). Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door de uitvoering van het contract dat u met ons gesloten hebt.
  U geconnecteerde diensten en ingebouwde applicaties voor rijhulp (waarschuwingen, ecorijden, parkeerhulp) verstrekken. Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door de uitvoering van het contract dat u met ons gesloten hebt.
  Beheer vanop afstand (beheer van het voertuig en het dashboard). Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door de uitvoering van het contract dat u met ons gesloten hebt.
  U geconnecteerde diensten en ingebouwde applicaties op het vlak van navigatie verstrekken. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
  U diensten in verband met uw batterij verstrekken/leveren? en beheren, evenals de bijbehorende geconnecteerde diensten en ingebouwde applicaties Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door de uitvoering van het contract dat u met ons gesloten hebt.
  U diensten verstrekken op het vlak van diagnose en onderhoud van uw voertuigen, van uw systemen en uw cartografie (waarschuwingen in verband met de werking van het voertuig, herinnering aan de datum van de technische controle, software-updates vanop afstand, proactief onderhoud, voorspellend onderhoud …). Deze verwerking wordt gerechtvaardigd door de uitvoering van het contract dat u met ons gesloten hebt.

  Bepaalde geconnecteerde diensten of ingebouwde applicaties waarop u ingeschreven hebt, gebruiken door Google aangeboden diensten om u kaartgegevens of nuttige locaties (points of interest) te bezorgen in uw voertuig of smartphone. Meer informatie over de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  Wanneer wij berichten naar het scherm van uw voertuig sturen, is het onze bedoeling u te laten weten dat een van uw servicecontracten ten einde loopt, met een voorstel tot hernieuwing.
  Voor bepaalde geconnecteerde diensten en ingebouwde applicaties moeten uw lokalisatiegegevens mogelijks verwerkt worden. Uw toestemming wordt gevraagd vóór de verwerking van deze gegevens. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken en deze verwerking opschorten.

  Bij bepaalde elektrische voertuigen, wanneer u uw telefoon met uw voertuig verbindt, zal uw mobiel telefoonnummer gevraagd worden om u meldingen te sturen in verband met de laadstatus van uw batterij. U kunt de instellingen voor de ontvangst van deze meldingen beheren en ervoor opteren ze niet meer te ontvangen in de tab ‘Mijn meldingen’.

  De informatie over de activering van uw diensten, het delen van uw gegevens en het opschorten ervan, vindt u hier https://nl.renault.be/renault-connect.html

  Wij verbinden ons ertoe om uw privacy te beschermen, maar herinneren u eraan dat het aan u is om elke andere gebruiker of koper van het voertuig in te lichten over de verwerkingsvoorwaarden van deze gegevens door Renault.

  D – Het verrichten van onderzoeken en analyses

  Er worden onderzoeken en analyses verricht om onze prestaties te meten, de kwaliteit van onze producten en diensten en de tevredenheidsgraad van onze klanten te beoordelen, en deze voortdurend te verbeteren.

  Doelstellingen Rechtsgrond
  U vragen om deel te nemen aan onderzoeken in het kader van de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en het meten van ons imago. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
  Analyses verrichten om onze commerciële prestaties te meten, met name de doeltreffendheid van onze marketingoperaties. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (de resultaten van onze activiteit meten).
  Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (onze producten en diensten verbeteren).
  De kwaliteit van onze voertuigen en onderdelen verzekeren, met name door incident- en duurzaamheidsonderzoeken. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (verbetering van onze producten).
  Analyses verrichten om de tevredenheid van onze klanten te verbeteren. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (onze producten en diensten verbeteren).

  E – Het beheer van onze marketingacties

  Doelstellingen Rechtsgrond
  Verzenden van (al dan niet digitale) reclamecampagnes, nieuwsbrieven Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang (u relevante content bezorgen).
  Wedstrijden, evenementen, sponsoring Deze verwerking is gebaseerd op het contract (aanvaarding van het reglement).
  Online reclametargeting, personaliseren van content. Deze verwerking is gebaseerd op uw instemming met cookies die geplaatst/gelezen worden op uw apparaat (zie ons cookiebeleid), en op ons gerechtvaardigd belang (u beveiligde websites en apps verstrekken).
  Geavanceerde analyse voor personalisering van de marketing (profilering) en verbetering van onze klant- en marktkennis. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (het gedrag van onze klanten en prospecten beter kennen en/of u relevante content verstrekken).

  Wij analyseren de persoonsgegevens van onze klanten en prospecten, zowel de gegevens die ze ons rechtstreeks verstrekt hebben (inclusief de gegevens over het surfgedrag op onze websites en over het gebruik van onze mobiele applicaties, onder voorbehoud van toestemming) als de gegevens die afkomstig zijn van derden (indien nodig onder voorbehoud van toestemming), om algoritmen te creëren aan de hand waarvan we hun eventuele interesses en voorkeuren voor onze producten en diensten kunnen beoordelen en/of voorspellen (door gebruik te maken van scores en segmentering).
  Deze analyses zijn erop gericht u gepersonaliseerde content te verstrekken, zoals specifieke aanbiedingen via e-mail, content op onze websites of op websites van derden, enz. Op basis van deze gegevensverwerking kunnen we u bijvoorbeeld aanbiedingen sturen over het wagensegment dat u mogelijk interesseert. Daarnaast kunnen we op basis hiervan beslissen om u bepaalde reclameaanbiedingen niet te sturen, als we begrepen hebben dat ze niet beantwoorden aan uw interesses.
  Het gebruik van dergelijke tools wordt in de regelgeving als profilering gedefinieerd. We menen dat het ons gerechtvaardigd belang is om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten en prospecten, zodat we hen content kunnen verstrekken die beantwoordt aan hun noden of wensen. We hebben de respectieve belangen tegen elkaar afgewogen en maatregelen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat uw grondrechten en fundamentele vrijheden niet geschonden worden.
  Op verzoek kunt u hierover meer informatie verkrijgen. Als u niet wenst dat wij u aanbiedingen sturen die gebaseerd zijn op verwerking met profilering, kunt u daartegen bezwaar maken. Hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Hoe uw rechten uitoefenen’.

  3.3 – De opslagperiode van uw gegevens

  In overeenstemming met de regelgeving verbinden wij ons ertoe uw persoonsgegevens slechts op te slaan zolang als nodig is om het nagestreefde doel te bereiken, om aan uw noden tegemoet te komen of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

  Om die periode te bepalen, houden we met name rekening met de volgende elementen:

  • de looptijd van uw contract,
  • de tijd die nodig is om uw aanvraag of klacht te behandelen,
  • de periode dat uw gebruikersaccount geopend is, behalve in geval van inactiviteit gedurende 3 jaar,
  • uw belangstelling voor onze merken,
  • de noodzaak om een bepaalde historiek van onze interacties met u te bewaren, voor het goede beheer van onze commerciële relatie, waarbij deze periode varieert naargelang u een voertuig of een dienst zoals een reparatie gekocht hebt, of enkel met ons in interactie was zonder een contract met ons te sluiten,
  • onze wettelijke of regelgevende verplichtingen (dat is met name het geval voor de technische gegevens van onze voertuigen).

  Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, worden ze uit onze systemen en registers gewist of geanonimiseerd zodat u niet meer geïdentificeerd kunt worden. Toch kunnen we ons genoodzaakt zien om bepaalde van uw persoonsgegevens te archiveren, om in staat te zijn te reageren op een eventuele rechtszaak, en dit gedurende de wettelijk opgelegde termijn.

 • 4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

  Binnen de Renault-groep en bij de leden van haar netwerk zorgen we ervoor dat enkel personen die op grond van hun functies en hun opdrachten gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, hiervoor toestemming krijgen.

  We kunnen ons verplicht zien om uw persoonsgegevens te delen met Renault België. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met andere vennootschappen van de Renault-groep zoals Renault MAI, dat instaat voor de mobiele activiteiten (zoals autodelen), of dochterondernemingen die financiële diensten aanbieden, zoals RCI Financial Services, onder voorbehoud van uw toestemming indien vereist door de regelgeving. Deze entiteiten kunnen als verwerkingsverantwoordelijke optreden in overeenstemming met hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, of als verwerker om taken te verrichten volgens onze instructies.

  Om alle of een deel van uw persoonsgegevens te verwerken, doen wij een beroep op derden-vertrouwensdienstverleners die volgens onze instructies en uitsluitend voor onze rekening als verwerkers optreden, met name voor:

  • het hosten, exploiteren of onderhouden van onze databases, websites en mobiele applicaties,
  • het verstrekken van authenticatiediensten,
  • het beheer van de klantrelatie (callcenters, terbeschikkingstelling van communicatietools …),
  • het verstrekken van diensten voor onze marketing, met name de verzending van commerciële aanbiedingen,
  • de organisatie van wedstrijden, evenementen,
  • het uitvoeren van onderzoeken en peilingen.

  Voor al deze situaties waarin er gegevens gedeeld worden, waken wij erover enkel met betrouwbare ondernemingen te werken en deze relaties te beveiligen (contracten, audits, garanties en veiligheidstests …).

  In bepaalde gevallen kunnen we bepaalde van uw persoonsgegevens delen met partners, die ze voor hun eigen doeleinden zullen gebruiken. In dat geval treden die partners op als verwerkingsverantwoordelijken en is hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van toepassing op de gedeelde gegevens. We zorgen ervoor dat we uw toestemming vragen voor het delen van deze gegevens wanneer de regelgeving dat oplegt, of u minstens in staat te stellen hiertegen bezwaar te maken.

  We kunnen u ook de mogelijkheid bieden om uw inloggegevens voor de sociale media te gebruiken. Merk op dat u in dit geval de informatie van uw profiel met ons deelt. Welke persoonsgegevens gedeeld worden, hangt af van de configuratie van het socialemediaplatform. We maken u erop attent dat deze sociale media hun eigen privacybeleid hanteren.

  Tot slot kunnen wij ons genoodzaakt zien uw persoonsgegevens mee te delen aan derden om een wettelijke verplichting na te komen (bijvoorbeeld het innen van een verkeersboete na een testrit met een voertuig) of een bestuurlijke of gerechtelijke beslissing.

 • 5. Wat zijn uw rechten?

  5.1 Uw rechten

  In toepassing van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over meerdere rechten:

  Een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat u redenen aanvoert die verband houden met uw specifieke situatie, en een recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in een aantal gevallen zoals bepaald in de regelgeving.

  Een recht van bezwaar tegen direct marketing: u kunt op elk moment vragen om geen mededelingen meer van ons te ontvangen over aanbiedingen, nieuws en evenementen. U kunt dit recht met name uitoefenen via de uitschrijflink die opgenomen is in elke direct-marketingmail. U kunt ook bezwaar maken tegen profilering.

  Een recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de doeleinden waarvoor we uw toestemming gekregen hadden.

  Een recht op informatie: u hebt het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te krijgen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten. Dit beleid is hiervan een voorbeeld.

  Een recht van inzage in uw persoonsgegevens: u hebt het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens (met name welke gegevens gebruikt worden, voor welke doeleinden …) en er een kopie van te ontvangen.

  Een recht op rectificatie: u hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren als die onjuist of onvolledig zijn ondanks onze inspanningen om ze up-to-date te houden, wat ons in staat zal stellen te voldoen aan onze verplichting om up-to-date gegevens over u te hebben.

  Een recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, namelijk onder bepaalde voorwaarden het recht om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en ze aan een derde over te dragen als dat technisch mogelijk is.

  Een recht op gegevenswissing (of recht op vergetelheid): u hebt het recht om uw gegevens te laten wissen of verwijderen. Dit recht kan beperkt worden op basis van onze contractuele verplichtingen (lopend contract) of wettelijke verplichtingen (met name het voorkomen van rechtszaken).

  Tot slot beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. We verzoeken u vóór het indienen van een klacht contact met ons op te nemen, zodat we kunnen proberen het probleem samen op te lossen.

  5.2 Hoe die rechten uitoefenen?

  Om gelijk welk van uw rechten uit te oefenen, kunt u uw aanvraag op elk moment naar ons ons sturen op het adres: contact-client.be@renault.be of via de post op het adres: Renault Retail Group – Verantwoordelijke voor de bescherming van gegevens, Pleinlaan 21 1050 Brussel. Mogelijk vragen wij u bepaalde gegevens of documenten (identiteitskaart, grijze kaart) wanneer we er niet in slagen u te identificeren of om uw voertuig te identificeren.

 • 6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden op beveiligde servers opgeslagen. Wij voeren passende maatregelen door voor de beveiliging en bescherming van uw gegevens, conform de recentste technologieën, en eisen van onze verwerkers en partners dat ze dat ook doen.

  Wanneer een persoonsgegeven voor de verwerking ervan moet worden doorgegeven, vergewissen we ons ervan dat deze doorgifte in gepaste omstandigheden gebeurt die een toereikend beschermings-, beveiligings- en vertrouwelijkheidsniveau garanderen.

  Bij het aanmaken van een digitale account is het verplicht om in het kader van ons vertrouwelijkheidsbeleid een wachtwoord in te voeren dat voldoet aan onze veiligheidsnormen. Het is uw verantwoordelijkheid om het geheim te houden.

  Uw gegevens worden in de mate van het mogelijke binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Aangezien bepaalde van onze dienstverleners en hun verwerkers echter in landen buiten de EER gevestigd zijn, worden uw persoonsgegevens in deze landen verwerkt. In sommige van deze landen kan de regelgeving inzake de persoonsgegevens verschillen van die in de Europese Unie. In dit geval zien we er in het bijzonder op toe dat de doorgifte conform de geldende regelgeving verloopt en voeren we garanties door die een beschermingsniveau van uw privacy en uw grondrechten verzekeren dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie (met name door het gebruik van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie). Via een eenvoudig verzoek gericht aan het adres vermeld in de rubriek ‘Wat zijn uw rechten?’ kunt u meer informatie verkrijgen over deze doorgiften (met name de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie).

 • 7. Wijziging van de informatie?

  Wij kunnen deze informatie occasioneel wijzigen. Wanneer dit nodig of vereist is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en/of uw akkoord vragen. We verzoeken u dan ook deze informatie bij elk bezoek te raadplegen om kennis te nemen van de meest recente versie.

  Version mise à jour le 04/11/2021
  Deze nieuwe versie is een grondige herwerking van de vorige versie. Het was de bedoeling ze toegankelijker en vollediger te maken. U vindt er alle gebruiksvoorwaarden van uw persoonsgegevens in (in het bijzonder de volledige lijst van onze doeleinden). De verwerking van uw persoonsgegevens voor de geconnecteerde diensten en ingebouwde applicaties is voortaan in dit beleid opgenomen. We geven u nieuwe informatie over profilering. Deze versie biedt u eveneens meer transparantie over de ontvangers van uw persoonsgegevens, in en buiten onze groep.